Svenska gränsvärden för exponering av skadligt kvarts- stendamm

Ett svenskt hygieniskt gränsvärde för respirabelt kvartsdamm är sedan år 1996 0,1 mg/m³ luft. Ett EU-gränsvärde för kvarts saknas för närvarande, men det pågår arbete med att ta fram ett gränsvärde. I föreskrifterna om hygieniska gränsvärden (2018:1) har kvarts fått C-märkning som är en varning för kvartsens cancerframkallande egenskaper. EU saknar cancerklassning av kvarts för närvarande.

Vissa bestämmelser i de nya föreskrifterna om kvarts är belagda med sanktionsavgift som har ersatt åtal och böter. Bestämmelser i 9, 20, 26 och 27 §§ är kopplade till sanktionsavgifter.

När det gäller 7 § och 20 § är lägsta avgiften 15 000 kronor och högsta avgiften är 150 000 kronor.

För den som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften 150 000 kronor. För den som har färre än 500 sysselsatta ska sanktionsavgiften beräknas enligt följande:
Avgift = 15 000 kronor + (antalet sysselsatta – 1) x 271 kronor.
Summan ska avrundas nedåt till närmaste hela hundratal.

När det gäller 27 § är avgiften 5 000 per tillfälle.

När du sågar en 10cm x 10cm x 6cm marksten försvinner 45 gram material. Av de 45 grammen består 20% av skadligt kvarts- stendamm. Det motsvarar 9 gram eller 9.000.000 mikrogram kvarts- stendamm.

De svenska gränsvärdena säger att du får endast andas in 100 mikrogram kvarts- stendamm per kubikmeter inandningsluft, vilket motsvarar 1680 mikrogram per arbetsdag.

När du kapar en enda 10cm x 10cm x 6cm marksten produceras kvarts- stendamm som motsvarar vad du får utsättas för under 5357 dagar enligt de svenska gränsvärdena. Det motsvarar nästan 15 år om du jobbar 5 dagar i veckan utan att ta ut någon semester!

Alla sågar från iQ Power Tools klarar de amerikanska gränsvärdena som tillåter 50 mikrogram per m3 inandningsluft, hur är det med din stensåg?

Här kan du läsa de oberoende testerna av produkterna från iQ Power Tools: https://iqpowertools.com/wp-content/uploads/2018/10/iQ-Power-Tools-Silica-Report-2018.pdf

 

https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/kemiska-risker-och-luftfororeningar/kvarts-stendamm/#5